วิธีการซือขายทรัพย์สิน


วิธีการซื้อทรัพย์สิน

ติดต่อสอบถามข้อมูล

ฝ่ายบริหารทรัพย์สินรอขาย ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 209 อาคารเคทาวเวอร์ เอ ชั้น 7 แขวงคลองตัน เขตคลองเตยเหนือ กรุงเทพฯ 10110

Call Center : 0-2165-5577
โทรสาร : 0-2495-3387
สาขา : ทุกสาขา

ขั้นตอนการซื้อทรัพย์สิน

1. การแจ้งความจำนงซื้อ ( เสนอซื้อ )
สามารถแจ้งความจำนงเสนอซื้อผ่าน

  • E-mail
  • Call Center
  • โทรสาร
  • โทรศัพท์
  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพย์สินรอขาย
  • เจ้าหน้าที่สาขา

2. การวางเงินมัดจำ เสนอซื้อ และทำสัญญาจะซื้อจะขาย
ผู้เสนอซื้อ จะต้องทำหนังสือเสนอซื้อทรัพย์สินตามแบบฟอร์มแนบที่ธนาคารกำหนด

2.1 การวางมัดจำ
ผู้เสนอซื้อจะต้องทำหนังสือเสนอซื้อทรัพย์สินตามแบบฟอร์มแนบที่ธนาคารกำหนด

2.1.1 ผู้เสนอซื้อต้องวางเงินมัดจำในวันเสนอซื้อ ดังนี้
- ผู้เสนอซื้อต้องวางเงินมัดจำส่วนแรกเป็นจำนวนเงิน 10% ของราคาเสนอขาย ในวันทำหนังสือเสนอซื้อ

2.1.2 ผู้เสนอซื้อต้องวางเงินมัดจำส่วนที่สองภายในวันทำสัญญาจะซื้อจะขาย (ภายใน 7 วันหลังจากมีมติอนุมัติขาย)
- กรณีทรัพย์สินมีราคาไม่เกิน 10,000,000 บาท ผู้ซื้อต้องชำระเงินมัดจำเพิ่มอีก 10% ของราคาเสนอซื้อ รวมแล้วไม่ต่ำกว่า 20% ของราคาซื้อขาย(เมื่อรวมกับเงินมัดจำเสนอซื้อ)
- กรณีทรัพย์สินมีราคาเกิน 10,000,000 บาท ผู้ซื้อต้องชำระเงินมัดจำเพิ่มอีก 20 % ของราคาเสนอซื้อ รวมแล้วไม่ต่ำกว่า 30 % ของราคาซื้อขาย(เมื่อรวมกับเงินมัดจำในวันเสนอซื้อ)

2.1.3 กำหนดวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ และชำระราคาส่วนที่เหลือภายใน 60 วัน นับจากวันทำหนังสือเสนอซื้อทรัพย์สิน

2.1.4 หากผู้เสนอซื้อไม่วางเงินมัดจำภายในกำหนดเวลาที่กล่าวข้างต้น ผู้จะขายถือว่าผู้เสนอซื้อ ไม่ประสงค์จะซื้อ และสละสิทธิ์การจองซื้อทรัพย์สินรายการดังกล่าว และผู้จะขายจะให้สิทธิ์ การซื้อแก่ผู้มีหลักฐานหนังสือเสนอซื้อรายต่อไป(ถ้ามี)

2.1.5 การชำระเงินโดยแคชเชียร์เช็ค และ/หรือตั๋วแลกเงิน สั่งจ่าย ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน

2.1.6 ราคาเสนอขาย และเงื่อนไขการชำระราคาข้างต้น เป็นเกณฑ์ขั้นต่ำ ที่นำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองของธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) โดยผลการพิจารณาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการดังกล่าว

2.1.7 เงื่อนไขอื่นนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น ให้เป็นไปตามข้อตกลงที่จะกำหนดไว้ในสัญญาจะซื้อจะขายตามแบบฟอร์มที่ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำขึ้นต่อไป

2.2 การเสนอซื้อต่ำกว่าราคาประกาศขาย

- กรณีที่ผู้เสนอซื้อในราคาที่ต่ำกว่าราคาประกาศขายของผู้จะขาย ให้ถือว่าไม่มี ผู้ใดได้รับสิทธิ์ซื้อทรัพย์สินนั้น และ ผู้จะขายมีสิทธิ์ในการนำทรัพย์สินนั้นขายให้กับบุคคลที่ เสนอซื้อรายต่อไปในเงื่อนไขที่เห็นสมควรโดยมิต้องบอกกล่าวไปยังผู้เสนอซื้อรายใด

2.3 การเปลี่ยนชื่อผู้ซื้อ

- กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อและ/หรือเพิ่มเติมบุคคลรับโอนกรรมสิทธิ์ ผู้จะขายคิดค่าธรรมเนียมอัตราร้อยละ 1 ของราคาซื้อขายทรัพย์นั้นต่อคน และต้องไม่น้อยกว่า 10,000 บาท ต่อคน
(ยกเว้นเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน) โดยผู้เสนอซื้อจะต้องขออนุมัติจากผู้จะขาย โดยการทำ เป็นหนังสือแจ้งให้ผู้จะขายทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ ก่อนวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินที่ เสนอซื้อ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ ผู้จะซื้อเดิมและผู้จะซื้อใหม่(ตามแบบฟอร์มที่กำหนด) ทั้งนี้ การพิจารณา กรณี เปลี่ยนชื่อ ผู้ถือกรรมสิทธ์ดังกล่าวให้เป็นดุลยพินิจของผู้จะขายแต่เพียงฝ่ายเดียว

3. การโอนกรรมสิทธิ์

3.1 กำหนดการโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 60 วัน นับจากวันเสนอซื้อ

3.2 ในกรณีที่ผู้เสนอซื้อไม่สามารถจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ได้ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ผู้จะขายมี สิทธิ์ริบเงิน ทั้งหมด ทุกจำนวนที่ผู้เสนอซื้อได้ชำระให้แก่ผู้จะขายไว้แล้วได้

3.3 วันนัดจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ผู้เสนอซื้อจะต้องเตรียมแคชเชียร์เช็ค และ/หรือ ตั๋วแลกเงินซึ่งออกโดยสถาบันการเงินในประเทศไทย สั่งจ่ายในนาม ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินและระบุจำนวนที่ยังคงค้างชำระตามสัญญาซื้อขาย ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

- ถ้าชำระเป็นแคชเชียร์เช็ค จะต้องเป็นแคชเชียร์เช็คที่ออกโดยสถาบันการเงินที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล รวมถึงจังหวัดที่มีสาขาของผู้จะขายตั้งอยู่เท่านั้น

- ถ้าชำระเป็นตั๋วแลกเงิน และตั๋วแลกเงินดังกล่าวออกโดยสถาบันการเงินที่ตั้งอยู่นอกเขต กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จะต้องเป็นตั๋วแลกเงินประเภทระบุสถานที่เรียกเก็บเงินในกรุงเทพมหานคร หรือสำนักงานใหญ่แห่งสถาบันการเงินดังกล่าวเท่านั้น อนึ่ง บรรดาค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องและเกี่ยวเนื่องกับแคชเชียร์เช็ค และ/หรือ ตั๋วแลกเงิน ดังกล่าว อาทิเช่น ค่าธรรมเนียมในการเรียกเก็บเงิน ฯลฯ (ถ้ามี) ผู้เสนอซื้อตกลงจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

3.4 ผู้เสนอซื้อจะเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการโอนฯ ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ, ภาษีเงินได้ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆสำหรับการซื้อขายทั้งหมด

ในกรณีที่มีผู้เสนอซื้อมากกว่า 1 ราย ในวันเดียวกัน(ตั้งแต่เวลา 8.00-19.00 น.) ขอสงวนสิทธิ์ใช้การยื่นซองเสนอราคาเป็นการตัดสิน โดยกำหนดให้วันทำการถัดไปหรือวันที่ธนาคารกำหนดแต่ไม่เกิน 3 วันทำการเป็นวันยื่นซองเสนอราคาและเกณฑ์ในการยื่นซองเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารฯ กำหนด

หมายเหตุ
- ผู้จะขายขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือ เปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับ ทรัพย์สิน ราคา เงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ตามที่ปรากฏข้างต้นได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด
- ผู้จะซื้อยอมรับว่าการซื้อขายทรัพย์สินเป็นการซื้อขายตามสภาพทรัพย์สินปัจจุบัน และผู้จะซื้อได้ตรวจสอบสภาพทรัพย์สินก่อนทำการเสนอซื้อแล้ว


ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน

ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน) กองทุนรวมไทยรีสตรัคเจอริ่ง
กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 1 กองทุนรวมบางกอกแคปปิตอล
กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 2 กองทุนรวมแกมม่าแคปปิตอล
กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 3